• Realizácia stavieb

Firma JOMA Slovakia, spol. s.r.o. vznikla v roku 1997, postupne prešla zmenou majiteľa a od 06/2013 je jej jediným vlastníkom akciová spoločnosť VUJE Trnava.

Na úrovni materskej firmy VUJE sú koordinované obchodné, marketingové, finančné a ekonomické aktivity. Firma však podniká samostatne s využitím odbornej a technickej podpory poskytovanej v rámci špecializácie jednotlivých divízií a dcérskych spoločností VUJE.

Vedením spoločnosti boli poverení dvaja konatelia: Ing. Daniel Hodulík a Ing. Martin Hraška.

Ďalej firmu organizačne tvorí výkonný riaditeľ, ktorý má na starosti technické riadenie zákaziek, stavbyvedúci a traja majstri. V súčasnej dobe má firma okrem spomínaných osôb v trvalom pracovnom pomere 28 pracovníkov a trvale zamestnáva ďalších piatich živnostníkov.

Certifikáty:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009

Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009 na:

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • inžinierska činnosť v stavebníctve
  • demolácie a zemné práce
  • montáž kovových konštrukcií