Nakladanie a likvidácia
azbestu (AZC)

Vyžiadať cenovú ponuku

Naša spoločnosť poskytuje certifikované a overené metódy likvidácie azbestu. Pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest z Vášho okolia disponujeme vysoko odbornými skúsenosťami a oprávnením manipulovať s týmto odpadom. Ponúkame komplexné služby spojené s nakladaním a likvidáciou azbestu, disponujeme príslušnou technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a zároveň vyhovuje platným predpisom EÚ. Poskytujeme všetky legislatívne kroky postupy, ktoré zahŕňajú vypracovanie potrebnej dokumentácie, samotnú demontáž azbestu a uloženie na skládku nebezpečného odpadu. Vaše požiadavky budú odborne posúdené komplexným poradenstvom a následne Vám podľa individuálnej potreby zabezpečíme:

 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest
 • demontáž azbestových materiálov
 • hermetické balenie azbestu
 • odvoz na skládku nebezpečných odpadov
 • dokumentáciu pre RÚVZ a OÚ ŽP

Pri likvidácii a nakladaní azbestu používame profesionálne náradie, certifikované stabilizačné prípravky a technológiu zabraňujúcu šíreniu nebezpečných azbestových vlákien.

Používané zariadenia:

Používané zariadenia
 • Filtračné zariadenie s HEPA filtrom a predfiltromEKOVENT HEPAFIL 4.0/A
 • Filtračné zariadenie s HEPA filtrom a predfiltromEKOVAK HEPAFIL 0.25K/A
 • 3 - komorový systém vstupu a výstupu z KP tzv.dekontaminačná komora D-CON
 • Zariadenie na meranie a zaznamenávanie podtlakuOMNIGUARD 4
 • Priemyselný vysávač na azbest s HEPA filtrom FLEX VCE45 H AC

Obalové súbory na odpad:

Obalové súbory na odpad
 • Big Bag Azbest 90x90x110 cm
 • Big Bag Azbest 260x125x30 cm

Používané chemické zmesy:

Používané chemické zmesy
 • Chemická zmes A -  penetration power – zmes nastabilizáciu materiálov s obsahom azbestových vlákien pred ich demontážou
 • Chemická  zmes A - fibre absorbend – zmes nazachytávanie (fixáciu) zostatkových azbestových vlákien

OOPP

OOPP
 • Polomask 3M 6000
 • Filtre P3 do polomasky 3M
 • Respirátor FFP3
 • Ochranný overal FP3 TYVEK Classic cat. III

V oblasti nakladanie a likvidácia azbestu ponúkame tieto služby:

 • Demontáž azbestu: likvidácia eternitových azbestocementových striech na rodinných domoch, boletických panelov budov, azbestocement. priečok v interiéri budov, azbestocement. stúpacích potrubí
 • Spracovanie projektu pre likvidáciu azbestu
 • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu príslušným RÚVZ
 • Schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom príslušným OÚ ŽP
 • Odborné zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest
 • Preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu na skládke nebezpečného odpadu
 • Vyčistenie priestorov po odstránení azbestu
 • Výstupné merania koncentrácie azbestových vlákien
 • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia

Referencie

S akýmkoľvek dotazom alebo požiadavkou na spracovanie cenovej ponuky sa na nás s dôverou môžete obrátiť prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.